Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego na witrynie www.krzysztofwojczal.pl

 

§ 1. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego znajdującego się na witrynie krzysztofwojczal.pl;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym krzysztofwojczal.pl, umożliwiający Klientowi składać zamówienia i dokonywać zakupu Towaru, prowadzony przez Sprzedawcę;
 3. Sprzedawca – Kancelaria Prawna Krzysztof Wojczal z siedzibą przy Placu Jana Matejki 19/9, 65-056 Zielona Góra (NIP: 9730752958);
 4. Klient – podmiot dokonujący Zamówienia w Sklepie, Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która posiadająca zdolność prawną;
 5. Towar – produkty oferowane w Sklepie;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Towarów;
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na sprzedaż Towarów;
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 94 z późn. zmianami);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 20202 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 z późn. zmianami).

 

§ 2. Postanowienia ogólne i dane osobowe

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Informacje o Towarach podane na witrynach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep sprzedaje Towary tylko za pośrednictwem Internetu, a realizacja Zamówienia możliwa jest tylko poprzez jego dostawę za pośrednictwem poczty, kuriera lub poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, a także do wprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na Zamówienia dokonane przed datą wejścia w życie zmiany ceny, czy też warunków akcji promocyjnych.
 5. W celu realizacji Zamówienie niezbędnym jest dobrowolne podanie przez Klienta stosownych danych osobowych. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi realizację Zamówienia złożonego w Sklepie.
 6. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane te są chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie niezgodnych z prawdą danych osobowych przez Klienta.
 8. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich a także żądania ich usunięcia z bazy danych.

 

§ 3. Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo pozbawienia Klienta prawa z korzystania ze Sklepu, ograniczenia mu dostępu do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta.
 2. Prawo o którym mowa w ustępie powyżej przysługuje Sprzedawcy w szczególności, gdy Klient:
 3. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane uniemożliwiające prawidłową realizację Zamówienia, a tj. dane niepełne, niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 4. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 5. naruszył Regulamin w inny sposób, lub też jego działanie zostanie uznane przez Sprzedawcę za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
  i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 8. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, a także do nie publikowania treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 9. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 10. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 11. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 12. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 4. Zamówienie i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient może składać zamówienia na witrynie Sklepu (krzysztofwojczal.pl), co odbywa się poprzez dodanie Towaru do koszyka oraz wybór sposobu odbioru oraz płatności. Czynności te dokonywane są w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. W celu dokonania zamówienia Towaru, Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie. Klient może również dokonać zakupów bez rejestracji o ile Sklep przewiduje taką opcję.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i akceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na witrynie Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, oznaczonych w panelu rejestracji jako pola obowiązkowe.
 5. W Zamówieniu Klient powinien określić w szczególności:
 6. rodzaj i ilość Towarów,
 7. adres na jaki ma zostać zrealizowane Zamówienie,
 8. adres poczty elektronicznej na jaki ma zostać wysłane potwierdzenie Zamówienia,
 9. sposób dostawy,
 10. sposób płatności,
 11. a także w przypadku Zamówienia na firmę dane niezbędne do wystawienia faktury (tj. nr NIP).
 12. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” są warunkami wysłania do Sprzedawcy Zamówienia w celu jego realizacji.
 13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 14. Po rejestracji lub złożeniu Zamówienia oraz po uiszczeniu płatności w wysokości wskazanej w podsumowaniu Zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie tych czynności w postaci wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta wraz z momentem przesłania Klientowi informacji e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 15. W przypadku, gdy w magazynie Sklepu zabraknie zamówionych Towarów, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 16. W przypadku opisanych w ust. 9, Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą na jego rzecz kwotę w terminie 7 dni od przesłania przez Klienta na adres mailowy Sprzedawcy (krzysztof.wojczal@gmail.com) informacji o rezygnacji z Zamówienia. Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty.
 17. W sytuacji opisanej w ust. 9 Sklep może z własnej inicjatywy anulować Zamówienie oraz dokonać zwrotu zapłaty w sposób opisany w ust. 8. Anulowanie Zamówienia nastąpi poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przez Klienta stosownej informacji. Ponadto strony Umowy Sprzedaży mogą porozumieć się w inny sposób co do modyfikacji Zamówienia lub terminu jego realizacji.
 18. Klient zgadza się na otrzymywanie faktur VAT z tytułu dokonanych zakupów za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail przez niego wskazany.

 

 

§ 5. Płatność i dostawa

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:
 3. Zwykłym przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT lub w na witrynie Sklepu po złożeniu Zamówienia.
 4. Za pośrednictwem systemu ePrzelewy:
 5. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się metodą wybraną – z pośród przewidzianych przez Sprzedawcę – przez Klienta w czasie składania Zamówienia. Koszty dostawy zostaną uwidocznione w trakcie składania Zamówienia, a ich wysokość będzie uzależniona od wyboru opcji przez Klienta.
 7. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o płatności (przelew, płatności elektroniczne).
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo realizacji dostawy w terminie dłuższym, niż określony w ust. 3 w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy:
 9. ilość jednoczesnych Zamówień uniemożliwi Sprzedawcy realizację Zamówienia w terminie,
 10. wystąpią braki w Towarach, co spowoduje potrzebę domówienia przez Sprzedawcę Towarów,
 11. zajdą okoliczności niezależne od Sprzedawcy, które utrudnią lub uniemożliwią realizację Zamówienia w terminie.

W takich przypadkach Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 

§ 6. Odstąpienie od Umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je pocztą na adres Sprzedawcy, lub pocztą elektroniczną na adres: krzysztofwojczal@gmail.com. Wzór Odstąpienia od Umowy
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 4. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 6. Zwrotowi nie podlegają usługi świadczone drogą elektroniczną (np. ebook).

 

§ 7. Reklamacje

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: krzysztof.wojczal@gmail.com.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.
 5. Informację o zamiarze złożenia reklamacji należy kierować na adres: krzysztof.wojczal@gmail.com.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest fizyczne dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy wraz z  dowodem zakupu i opisem reklamacji sporządzonym według wzoru reklamacji.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od otrzymania reklamowanego towaru wraz z opisem reklamacji.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Towarach zamieszczone na witrynie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za blokowanie przed administratorów serwerów poczty elektronicznej przesyłania wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz za usuwanie lub blokowanie tychże wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który  jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku, wprowadzone zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na witrynie Sklepu zaktualizowanej treści Regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na Zamówienia dokonane w czasie przed wejściem w życie jego postanowień.